Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Poprawa jakości wód Zalewu Wiślanego - konferencja

W poniedziałek, 5 grudnia w gościnnych murach PWSZ w Elblągu odbyła się konferencja pt. "Poprawa jakości wód Zalewu Wiślanego w aspekcie rozwoju gospodarki turystyczno-rekreacyjnej".

 

Celem konferencji było przedstawienie aktualnej wiedzy i podjęcie dyskusji nad stanem wód Zalewu Wiślanego, zdiagnozowanie przyczyn problemów z pogarszającą się jakością wód oraz wskazanie kierunków działań zmierzających do jej poprawy.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Środowiska reprezentowane przez Podsekretarza Stanu Mariusza Gajdę. Organizacją konferencji zajęły się: Biuro Senatora Jerzego Wcisły, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Państwowa Szkoła Zawodowa w Elblągu. Patronat naukowy nad konferencja roztoczyły: Państwowa Szkoła Zawodowa oraz Żuławski Ośrodek Badawczy Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Elblągu. Patronat medialny - objęła TRUSO TV.

Gospodarzem konferencji był Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

 

Przedstawiona przez prelegentów na konferencji tematyka, a dotyczącą wód Zalewu Wiślanego stanowiła szerokie ujęcie zagadnień będących wynikiem prowadzonych badań naukowych i projektów realizowanych przez: PWSZ w Elblągu, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy ŻOB w Elblągu oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Instytut Morski i Instytut Budownictwa Wodnego w Gdańsku.

 

Z przedstawionych na konferencji referatów wynika, że są duże rezerwy wiedzy teoretycznej, która powinna być przeniesiona na poziom wiedzy aplikacyjnej. Ponieważ Zalew Wiślany to układ ekologiczny o wysokim stopniu skomplikowania, stąd poprawa jakości wód wymaga podjęcia zintegrowanych działań w zakresie:

- ograniczenia zanieczyszczeń punktowych i obszarowych przedostających się do Zalewu z jego zlewni,

- przyjazne dla środowiska gospodarowanie zasobami naturalnymi (grunty orne, trwałe użytki zielone, lasy, bagna, mokradła) na obszarze zlewni,

- prawidłowa gospodarka sanitarna,

- zmiana aktualnego stanu hydrauliki Zalewu Wiślanego

- gospodarcze wykorzystanie osadów dennych Zalewu.

 

Podkreślano również wzrastającą rolę kreatywnej ochrony środowiska Zalewu Wiślanego, która powinna integrować metody techniczne, biologiczne oraz mechanizmy socjoekonomiczne i prawne. Stwierdzono m. in, że przyczyną eutrofizacji wód Zalewu są nadmierne ładunki azotu i fosforu, które sprzyjają powstawaniu zakwitów fitoplanktonu, którym towarzyszy szereg negatywnych zjawisk ograniczających możliwości gospodarczego i rekreacyjno-turystycznego wykorzystania wód"

Zalew Wiślany jest jednym z największych akwenów w strefie południowego Bałtyku, dlatego jego walory i potencjał powinny być odpowiednio wykorzystane m.in. poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury służącej turystyce i dostępności transportowej oraz intensyfikacji współpracy transgranicznej.

 

Kierunki strategii rozwoju obszaru Zalewu, bazujące na wypracowaniu przynoszących najlepsze efekty zależności społeczno-ekonomicznych pomiędzy regionami Zalewu Wiślanego, wskazano w prowadzonych ostatnio wspólnych badaniach Instytutu Morskiego przy współudziale Elbląskiego Samorządu i partnerów z Obwodu Kaliningradzkiego Wykorzystując efekt synergii w zarządzaniu całym Zalewem można osiągnąć nieporównywalnie większe pozytywne rezultaty niż stosując punktowe działania tylko na wybranych obszarach.

 

dr inż. Jerzy Terlikowski