Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Skorzystaj z projektu "Startup House"

Prezydent Miasta Elbląg, Elbląski Park Technologiczny oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zapraszają firmy z sektora MŚP do udziału w projekcie „STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”.. 

Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie udzielenie wsparcia na rzecz 20 firm, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata. Wsparcie będzie realizowane od lutego br. przez okres 10 miesięcy


Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 9.01.2017 r. do 19.01.2017 r. na adres startup@umelblag.pl


Projekt kierowany jest przede wszystkim do firm, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz funkcjonujących w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji czy z tzw. branż średnio-wysokiej i wysokiej techniki.  Bezpłatny program inkubacji obejmować będzie:

  • dostęp do 20 wyposażonych pomieszczeń biurowych,
  • usługi ICT,
  • usługi marketingowe,
  • warsztaty Przedsiębiorczości.

 

Spośród 20 wybierzemy 5 firm, które otrzymają wsparcie w rozszerzonym zakresie:

  • doradztwo specjalistyczne,
  • mentoring,
  • doradztwo prawne,
  • usługi księgowe,
  • certyfikowane szkolenia.

 

Formularz rekrutacyjny można pobrać ze strony www.pwsz.elblag.pl/.

 

Formularz przesyłamy drogą elektroniczną na adres startup@umelblag.pl lub dostarczamy do Biura Projektu Lidera (Elbląski Park Technologiczny, ul. Sulimy 1 pokój 419, III piętro) i Partnera (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, pok. 302 III piętro).

 

Harmonogram rekrutacji firm do projektu "Startup House":

09.01.2017 r. do 19.01.2017 - przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych

20.01.2017 r. - ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji

24.01.2017 r. - II etap rekrutacji - krótkie, osobiste prezentacje przedsiębiorców przed Komisję Rekrutacyjną

30.01.2017 r. - zatwierdzenie wyników rekrutacji

01.02.2017 r. - podpisanie umów inkubacji

 

Projekt „STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"  uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości),  Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 999 238,47 zł.

Dofinansowanie UE na realizację Projektu wynosi 849 352,70 zł, co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych do projektu.