Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Jakość kształcenia

 

Państwowa  Wyższa  Szkoła  Zawodowa  w  Elblągu w międzynarodowym rankingu  MULTIRANK

PWSZ  w  Elblągu  przystąpiła  do  międzynarodowego rankingu Multirankorganizowanego  przez Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech oraz Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) w Holandii, pod auspicjami Komisji Europejskiej.  Do  rankingu  przystąpiło  około 850  uczelni z  70  krajów, w  tym  około 30 z Polski,  wśród  których są  najlepsze  polskie  uniwersytety  i  politechniki.  W  grupie  wszystkich  rankowanych  uczelni  zarówno  cała  PWSZ  w Elblągu,  jak  i  oba  zgłoszone  kierunki studiów),  uzyskała oceny  bardzo dobre i dobre za: wysoką zatrudnialność absolwentów,  współpracę  z  otoczeniem  gospodarczym,  dobre  studenckie praktyki zawodowe oraz za studenckie firmy spin-off inkubowane w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. 

Spośród  publicznych  i  niepublicznych  polskich  wyższych  szkół  zawodowych  tylko  PWSZ  w  Elblągu  jest  obecna.  W  rankingu ocenie  podlegają  oddzielne  kierunki  studiów (w tym roku tylko cztery)  lub  całe  uczelnie  (w  ocenie  instytucjonalnej).  Ważne, z  punktu  widzenia  procesu  kształcenia  i  prowadzonej  działalności naukowej,  aspekty  kierunku  studiów  lub  całej  uczelni  są  parametryzowane. To te właśnie parametry leżą  u  podstaw  rankingu, który  polega  na  oddzielnym  porównywaniu poszczególnych parametrów ze średnią ich wartością  w  wytypowanej  grupie  uczelni.  Zastosowano  pięć  ocen: 1 – very  good, 2 – good, 3 – average (gdy wartość parametru jest bliska średniej), 4 – below average, 5 – weak. 

PWSZ w Elblągu  do rankingu  zgłosiła  dwa  kierunki  kształcenia:  „Mechanikę i Budowę Maszyn”  ”Ekonomię”  oraz  całą  Uczelnię.  Ważny  dla PWSZ w Elblągu kierunek  „Informatyka” (ostatnio nagrodzony milionową nagrodą  przez Ministra Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego) nie został przyjęty ze względów  formalnych  jakie  narzucił  Multirank.

W  grupie  wszystkich  rankowanych  uczelni  (około  850 uczelni z 70 krajów)  zarówno  cała  PWSZ w  Elblągu,  jak  i  oba  zgłoszone  kierunki studiów),  uzyskała oceny  bardzo  dobre i dobre za: wysoką zatrudnialność absolwentów,  współpracę  z  otoczeniem  gospodarczym,  dobre  studenckie praktyki zawodowe oraz za studenckie firmy spin-off inkubowane w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Wszystko  to  zaświadcza  o  wysokim  stopniu  „uzawodowienia”  studiów  prowadzonych w PWSZ w Elblągu. Dalsze  rankingowe  „jedynki”  PWSZ w Elblągu otrzymała za małą liczbę studentów przypadających średnio na jednego nauczyciela  akademickiego, za bardzo dobre laboratoria oraz  za dobrą  bibliotekę  uczelnianą, co  ma  ścisłe  przełożenie  na wysoką  jakość  kształcenia.

W  ten  sposób  w  pełni  potwierdza  się  skuteczność wysiłku, który już  od  piętnastu  lat  PWSZ w Elblągu  wkłada  w   pełnienie  swej  misji, której celem jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej firmy. 

 

PWSZ w Elblągu Uczelnią Liderów po raz szósty

5 lipca br. w Pałacu Królewskim Towarzystwa Nauk w Warszawie, siedzibie Polskiej Akademii Nauk, odbyła się Gala Finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W jej trakcie certyfikaty i statuetki potwierdzające pozytywny wynik postępowania ewaluacyjnego w Programie odebrali reprezentanci 30 szkół wyższych z całej Polski. Misją Programu „Uczelnia Liderów”, który realizują wspólnie Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja Kreatywna PRC, jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, cechujących się otwartością na potrzeby otoczenia zewnętrznego.

Podczas tegorocznej gali certyfikaty oraz wyróżnienie dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odebrała Prorektor ds. Kształcenia PWSZ w Elblągu – dr Iwona Kijowska.


Uczelni przyznano dwa certyfikaty i wyróżnienie:

 
- Certyfikat Jakości Uczelnia Liderów 2016 na okres lipiec 2016 – czerwiec 2017 za kształcenie absolwentów zgodnie z wymogami rynku pracy, otwartość na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, innowacyjność i nowoczesność oferty dydaktycznej oraz wysoką jakość kształcenia;

- Certyfikat Złoty dla uczelni, które wyróżnienie „Uczelnia Liderów” odebrały już po raz szósty, a zatem uczelnie certyfikowane rokrocznie, od pierwszej edycji (2011). Jest to dowód na to, że PWSZ w Elblągu od wielu lat utrzymuje najwyższy poziom edukacji praktycznej, a wysokie noty wystawiane przez ekspertów to nie jednorazowy sukces, ale stała tendencja, powielana w każdej kolejnej edycji Programu „Uczelnia Liderów”;  

- Wyróżnienie Specjalne za osiągnięcie największego progresu w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w okresie od poprzedniej pozytywnie zakończonej certyfikacji.

Procedura przyznawania certyfikatów w ramach projektu „Uczelnia Liderów” przebiega dwuetapowo. Etapem pierwszym jest ocena formalna, w toku której komisja sprawdza przede wszystkim poprawność wypełnienia ankiety oraz aspekty prawne działalności uczelni. Kluczowym etapem oceny jest etap drugi, czyli ocena merytoryczna. W jej trakcie recenzenci programu – naukowcy z udokumentowanym dorobkiem w dziedzinie edukacji i zarządzania szkolnictwem - analizują i oceniają działania i osiągnięcia uczelni w dziedzinie kształcenia dla rynku pracy oraz przyznają poszczególnym zgłoszeniom punkty rankingowe. Każdą uczelnię ocenia niezależnie od siebie dwoje recenzentów. Recenzent oceniający szkołę wyższą przyznaje uczestnikowi projektu od 0 do 50 punktów rankingowych. Certyfikat „Uczelnia Liderów” przyznaje się szkołom wyższym, które uzyskały w procedurze certyfikacyjnej co najmniej 60 punktów na 100 możliwych do uzyskania. Co ważne – recenzenci oceniający daną uczelnię korzystają z bardzo wielu różnych źródeł informacji o ewaluowanej szkole wyższej. Poza ankietą wypełnioną przez uczelnię, eksperci sięgają m.in. do informacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dokumentów i aktów prawa wewnętrznego obowiązujących w uczelni  (statuty, regulaminy, wzory umów stosowanych przez uczelnię), informacji z instytucji nadzoru i kontroli, danych statystycznych odnoszących się m.in. do sytuacji demograficznej w otoczeniu lokalno-regionalnym uczelni, informacji pozyskanych od interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych szkoły, danych pozyskanych z Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, informacji publicznych na temat działań uczelni w obszarze odpowiedzialności społecznej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy danych z systemów informacyjnych, takich jak POL-ON, OPI, wybierzstudia.nauka.gov.pl. Dzięki takiemu modelowi certyfikacji, wynik oceny jest miarodajny i oparty na wielu źródłach informacji, także takich, na które uczelnia nie ma wpływu.

 

W opinii recenzentów PWSZ w Elblągu jest uczelnią nowoczesną, innowacyjną, dbającą o potrzeby interesariuszy zewnętrznych.  Oferta edukacyjna uczelni jest odpowiednio zdywersyfikowana, elastyczna, treściowo wartościowa i zgodna z potrzebami środowiskowymi. Oferta ta jest kształtowana z uwzględnieniem opinii szerokiego grona podmiotów zewnętrznych oraz na podstawie analiz tendencji w makrootoczeniu gospodarczym. W przekonaniu komisji stałe doskonalenie przez Uczelnię posiadanych zasobów pozwala na pełne wykorzystywanie dotychczasowych osiągnięć Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz rozwijanie jej oferty, zgodnie z oczekiwaniami rynku i tendencjami w makrootoczeniu gospodarczym, które są na bieżąco monitorowane.

 

Uroczystość wręczenia certyfikatów „Uczelnia Liderów” zwieńczył interesujący wykład prof. dr hab. Witolda Orłowskiego, wybitnego polskiego ekonomisty, Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, poświęcony współpracy szkół wyższych z przedsiębiorcami i roli tej współpracy w tworzeniu wartości innowacyjnej dla polskiej gospodarki.   

 


PWSZ w Elblągu Uczelnią Liderów I edycja

PWSZ w Elblągu Uczelnią Liderów II edycja

PWSZ w Elblągu Uczelnią Liderów III edycja

PWSZ w Elblągu Uczelnią Liderów IV edycja

PWSZ w Elblągu Uczelnią Liderów V edycja

 

Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

29 kwietnia 2010 podczas posiedzenia Senatu PWSZ w Elblągu odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Jakości ISO 9001:2008.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 wdrożyła już w 2007 roku. W marcu 2010 roku przeprowadzony został audit odnowieniowy tego systemu, a jego wyniki umożliwiły podjęcie decyzji o odnowieniu certyfikacji PRS S.A. wg normy ISO 9001:2008 na kolejny trzyletni okres.

Zakres certyfikacji obejmuje:

- kształcenie studentów w ramach prowadzonych kierunków studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe),

- projektowanie i wykonywanie usług informatycznych,

- prowadzenie badań naukowych i analiz regionalnych.


System zarządzania obejmuje wszystkie procesy związane z procesem dydaktycznym tj. proces projektowania przebiegu studiów, proces rekrutacji, proces kształcenia, czy proces pomocy materialnej dla studentów oraz proces działalności wychowawczej. Obejmuje on takie elementy jak ankietyzacja zajęć dydaktycznych, hospitacje zajęć, czy modyfikację planów i programów kształcenia.

 
Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością to przede wszystkim:

- potwierdzenie i doskonalenie jakości świadczonych usług,

- usprawnienie funkcjonowania Uczelni,

- lepsze poznanie potrzeb klienta (studenta),

- zwiększenie efektywności zarządzania Uczelnią,

- zwiększenie zadowolenia i zaufania klienta (studenta).


Otrzymany certyfikat obliguje do ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług.

 

 

I miejsce w rankingu tygodnika "NEWSWEEK Polska" w 2008 roku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została uznana za najlepszą Uczelnię w województwie warmińsko-mazurskim według rankingu wyższych uczelni przeprowadzonego przez tygodnik "NEWSWEEK Polska".

W Ogólnopolskim Rankingu Wyższych Uczelni nasza Uczelnia uplasowała się na 29 miejscu spośród 120 uczelni z całej Polski. 12. maja 2008 r. Rektor PWSZ w Elblągu - prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska. odebrała w Warszawie dyplom "Newsweeka".
W badaniu sprawdzono, jakie studia dają największą szansę na dobrą pracę. W tym celu przebadano ponad 300 firm, uznawanych za najbardziej znaczące, w których zatrudnia się, co najmniej 50 pracowników. Głównie brano pod uwagę osoby do 34 roku życia, czyli tak zwane młode kadry. Później sprawdzono w GUS, ilu absolwentów od 1996 roku opuściło daną uczelnię i policzono, jaki odsetek z nich znalazł zatrudnienie w ankietowanych firmach. Na tej podstawie została ustalona kolejność w rankingu.

Ranking skierowany jest głównie do młodych ludzi, którym marzy się korporacyjna kariera w dużej firmie i wybierają studia, kierując się tym, by po studiach znaleźć dobrze płatną, interesującą pracę i nie zabiegać o nią zbyt długo.

Certyfikat Jakości ISO 9001:2000

31 maja 2007 r. odbyło się uroczyste wręczenie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością.

Zakres certyfikacji obejmuje:

  • kształcenie studentów w ramach prowadzonych kierunków studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe),
  • projektowanie i wykonywanie usług informatycznych,
  • prowadzenie badań naukowych i analiz regionalnych.

Certyfikat został wydany przez Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku 12.04.2007 na okres 3 lat. Audit certyfikujący system zarządzania jakością w Uczelni za zgodność z normą ISO 9001:2000 odbył się dniach 26-28.03.2007 r.

W trakcie wdrażania systemu m.in. dokonano aktualizacji i adaptacji systemu zarządzania Uczelnią oraz zakresu odpowiedzialności i uprawnień personelu, uporządkowania procesów i procedur oraz wewnętrznych aktów normatywnych.

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością to przede wszystkim:

  • potwierdzenie i doskonalenie jakości świadczonych usług,
  • poprawa wizerunku i podwyższenie konkurencyjności Uczelni,
  • usprawnienie funkcjonowania Uczelni,
  • lepsze poznanie potrzeb klienta (studenta),
  • zwiększenie efektywności zarządzania Uczelnią,
  • zwiększenie zadowolenia i zaufania klienta (studenta).

Otrzymany certyfikat obliguje do ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług.

 

I i III miejsce w rankingach "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw"

Z wielką przyjemnością informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zajęła pierwsze miejsce w rankingu przeprowadzonym przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy" w 2005 roku. W 2009 i 2006 roku PWSZ w Elblągu uplasowała się na trzecim miejscu. W rankingach brano pod uwagę cztery grupy parametrów: prestiż, siłę intelektualną uczelni, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie studiów.