Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Prorektor ds. Kształcenia - dr Iwona Kijowska

Sekretariat
ul. Wojska Polskiego 1 pok. 222
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 629 05 55
e-mail:

Kompetencje:
 1. Nadzór nad prowadzeniem spraw podległych jednostek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym.
 2. Koordynowanie prac instytutów oraz innych jednostek organizacyjnych w zakresie procesu dydaktycznego na wszystkich rodzajach studiów.
 3. Przygotowywanie wniosków dot. procesu kształcenia na wszystkich rodzajach studiów oraz przedkładanie ich na posiedzenia Senatu.
 4. Koordynacja współpracy krajowej w zakresie kształcenia.
 5. Współpraca z Prorektorem ds. Rozwoju w zakresie współpracy międzynarodowej w zakresie kształcenia.
 6. Nadzór nad rozliczaniem zadań dydaktycznych w zakresie wszystkich rodzajów studiów.
 7. Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań obejmujących obszar działań Działu Kształcenia.
 8. Udział w posiedzeniach Senatu.
 9. Współpraca z Kanclerzem i Kwestorem w zakresie:
  1. technicznej realizacji procesu dydaktycznego,
  2. pomocy materialnej dla studentów.
 10. Współudział w przygotowywaniu wniosków dot. rozwoju Uczelni.
 11. Współpraca i nadzór nad realizacją statutowych obowiązków organów wykonawczych Samorządu Studenckiego.
 12. Współpraca ze studenckimi kołami naukowymi.
 13. Nadzór nad imprezami organizowanymi przez studentów PWSZ.
 14. Przygotowywanie projektu rocznego ogólnouczelnianego preliminarza budżetowego środków na działalność Samorządu Studenckiego.
 15. Nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych otrzymywanych z Uczelni oraz ze źródeł pozauczelnianych przez Samorząd Studencki.
 16. Nadzór nad wykonywaniem planu finansowego pomocy materialnej dla studentów.