Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja ukraińska 

Stypendia

Dla naszych studentów stworzyliśmy pełny system stypendialny, aby mogli oni bez przeszkód rozwijać się intelektualnie oraz sportowo.

Zdolni, ambitni jak również z rodzin o niskich dochodach studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu posiadają pełne prawo do ubiegania się o stypendia.

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest są osobom, które zaliczyły poprzedni rok studiów w terminie przewidzianym w organizacji roku akademickiego i spełniły co najmniej jeden z poniższych warunków:

- uzyskały za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen

- posiadały osiągnięcia naukowe lub artystyczne

- uzyskały wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 

Studenci mogą ubiegać się także o stypendia ministra za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe.

Tabela osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych

Druk wniosku o stypendium Rektora do pobrania

 

STYPENDIA SOCJALNE ORAZ ZAPOMOGI

Stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,  przyznawane są studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub w przypadku zapomogi - tym którzy z przyczyn losowych znaleźli się w takiej sytuacji.

Druk wniosku o stypendium socjalne do pobrania

Druk Załącznik nr 6

Druk Załącznik nr 7 (wniosek o stypendium socjalne na semestr letni)

Druk Załącznik nr 8 (Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku)

Druk Załącznik nr 9 (Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu)

Druk wniosku o zapomogę

 

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane są z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu na rok akademicki.

Druk wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych do pobrania

Druk Załącznik nr 8 do pobrania

 

ŚWIADCZENIA:

 • Przyznawane przez Rektora:
  • stypendium socjalne [na wniosek studenta - na semestr]
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki [na wniosek studenta - na semestr]
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych [na wniosek studenta - na rok akademicki]
  • zapomoga [na wniosek studenta - dwa razy w roku
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów [na wniosek studenta - na rok akademicki]
 • Przyznawane przez ministra:
  • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce [na wniosek studenta - na rok akademicki]
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe [na wniosek studenta - na rok akademicki]

 

 

Terminy składania wniosków oraz ogłaszania wyników są następujące:

Nazwa świadczenia

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

TERMINY OGŁASZANIA WYNIKÓW

Semestr zimowy

Semestr letni

Semestr zimowy

Semestr letni

Stypendium socjalne

do 30 czerwca (przy czym osoby przyjęte na pierwszy rok studiów – do 10 października)

do 10 lutego

do 31 października

do 15 marca

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

etap I - do 15 października

etap II – do 15 listopada

wstępne wyniki

etap I - do 22 października

etap II – do 22 listopada

ostateczne wyniki

etap I - do 31 października

etap II – do 30 listopada

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

do 15 października

do 31 października

Zapomogi

w każdym czasie

niezwłocznie

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

do 10 września

decyzję wydaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego