Wymagane dokumenty

DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW (PO DOKONANIU REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ)

Kandydaci na studia składają w Instytutowych Komisjach Rekrutacyjnych (w sposób opisany w zasadach rekrutacji) następujące dokumenty:

1)  podanie o przyjęcie na wybrany kierunek, specjalności formę studiów (wygenerowane przez elektroniczny system
rekrutacji),
2)  poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości,
3)  aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
4)  kserokopię dowodu tożsamości poświadczoną przez uczelnię,
5)  do 23 września br. należy dostarczyć: zaświadczenie lekarskie - stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.08.2014 r. (Dz. U. 2014.1144),
6)  kandydaci niepełnosprawni - orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
7) Kandydaci na studia stacjonarne - oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (generuje się podczas wydruku podania),
8) Kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w grupie popołudniowej na specjalności Administracja bezpieczeństwa publicznego (na kierunku Administracja) oraz na specjalności Ekonomika menedżerska (na kierunku Ekonomia)– zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Kandydat zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na numer konta bankowego, wygenerowany przez system elektronicznej rekrutacji.

Dla kandydatów posiadających utrudniony dostęp do Internetu istnieje możliwość elektronicznej rejestracji na terenie Uczelni.

W Instytucie Ekonomicznym, Politechnicznym i Pedagogiczno-Językowym prosimy o dostarczanie dokumentów w białych wiązanych teczkach.

Zapisz się na studia