Ogólne postępowanie administracyjne

ISBN: 978-83-62336-44-9 Data wydania: 2015 Opis:

Spis treści [PDF]

W niniejszej publikacji omówiono problematykę postępowania administracyjnego orzekającego (jurysdykcyjnego), a uzupełniająco procedury nie będące postępowaniem administracyjnym, lecz uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego (k.p.a.), jak postępowanie o wydanie zaświadczenia, postępowanie skargowe i wnioskowe oraz postępowanie o ustalenie właściwości. Przedstawiono także jedno postępowanie uregulowane poza Kodeksem, do którego jednak stosuje się odpowiednio przepisy k.p.a., to jest postępowanie w sprawach petycji, bowiem wykazuje ono silne podobieństwo do kodeksowego postępowania w sprawach skarg i wniosków. Celem prezentowanej pracy nie było ukazanie całościowego systemu procedur administracyjnych, przede wszystkim z uwagi na wymóg dostosowania się do programu poszczególnych kierunków studiów. Dlatego też nie podjęto rozważań nad postępowaniami w tzw. układach szczególnych, jak również nad postępowaniem egzekucyjnym w administracji i postępowaniem karno-administracyjnym. Nie było także moim celem dokonanie analizy tzw. szczególnych postępowań administracyjnych. Analiza każdego z tych postępowań – ze względu na obszerność i specyfikę regulacji – powinna być przedmiotem osobnego opracowania. Podręcznik przeznaczony jest dla programu studiów licencjackich.

 Wstęp do skryptu

Agnieszka Skóra


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry