Nadal trwają zapisy na studia podyplomowe PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE. Studia kierowane są do osób, które uzyskały tytuł magistra lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów i  nie posiadają odpowiednich kwalifikacji pedagogicznych, a pragną je uzupełnić.

 

Studia podyplomowe, to oferta skierowana do osób, pragnących podwyższać swoje kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności i poszerzać wiedzę. Jest to równiez propozycja dla tych, którzy chcą się przekwalifikować lub myślą o zmianie profilu zawodowego.

Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, przynajmniej pierwszego stopnia.

Bonusy:

  • dla absolwentów PWSZ w Elblągu (studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych) zniżka 20%
  • w przypadku studiowania w tym samym roku dwóch kierunków równolegle - drugi o 20% taniej.

Zniżki nie sumują się.  

 

 

Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego

Kierunek
Czas trwania
Cena za semestr

Instytut Ekonomiczny

Kierunek
Czas trwania
Cena za semestr

Instytut Pedagogiczno-Językowy

 

Faktury za usługi edukacyjne

  • Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi wystawia się na podmiot (studenta/słuchacza), z którym zawarto umowę o naukę.
  • Faktura VAT potwierdzająca dokonanie opłaty z tytułu świadczonych przez Uczelnię usług edukacyjnych może zostać wystawiona na pracodawcę jako nabywcę usługi tylko w przypadku, kiedy pracodawca zawrze z Uczelnią umowę cywilnoprawną na świadczenie takich usług na rzecz oddelegowanego pracownika.
  • Dokonanie wpłaty przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych przez PWSZ usług edukacyjnych nie zmienia faktu, że usługobiorcą jest pracownik. W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/słuchacz) zostanie wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako "odbiorca".
  • Jeżeli pracodawcą studenta/słuchacza jest szkoła lub przedszkole, które podlega pod gminę, "nabywcą" jest student/słuchacz, "odbiorcą": szkoła lub przedszkole, trzecim podmiotem jest "podatnik": gmina lub miasto.
  • W sprawach dotyczących wystawienia faktur prosimy zwracać się na adres : Turn on Javascript!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry