Kandydaci na studia składają w Instytutowych Komisjach Rekrutacyjnych (w sposób opisany w zasadach rekrutacji) następujące dokumenty:

1)  podanie o przyjęcie na wybrany kierunek (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),
2)  poświadczoną (np. przez PWSZ Elbląg lub notarialnie) kopię świadectwa dojrzałości,
3)  aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
4)  kserokopię dowodu tożsamości poświadczoną przez uczelnię,
5)  kandydaci niepełnosprawni - orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania.

Kandydat zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na numer konta bankowego, wygenerowany przez system elektronicznej rekrutacji.

Dla kandydatów posiadających utrudniony dostęp do Internetu istnieje możliwość elektronicznej rejestracji na terenie Uczelni.